pracawkraju.pl

Bookmark and Share

pracawkraju.pl > Wytyczne publikowania ogłoszeń drobnych

Wytyczne publikowania ogłoszeń drobnych

Wytyczne Publikowania Ogłoszeń Drobnych

§1
Postanowienia ogólne

 1. Poniższe Wytyczne Publikowania Ogłoszeń Drobnych obowiązują od dnia 10 kwietnia 2009 r.
 2. Wytyczne Publikowania Ogłoszeń Drobnych w Portalu Ogłoszeniowym www.pracawkraju.pl zostały sporządzone w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 3. Ogłoszenia, które nie spełniają Wytycznych Publikowania Ogłoszeń Drobnych przedstawionych poniżej lub Regulaminu Portalu, mają prawo zostać usunięte przez Administratora Portalu.
 4. Na Użytkowników, którzy regularnie naruszają Wytyczne Publikowania Ogłoszeń Drobnych lub Regulamin Portalu, mogą zostać nałożone ograniczenia w dalszym korzystaniu z Usług Portalu.

§2
Zasady zamieszczania ogłoszeń

 1. Każdy Użytkownik może dodać dowolną liczbę ogłoszeń drobnych na warunkach określonych Regulaminem.
 2. Wszystkie ogłoszenia drobne publikowane są bezpłatnie.
 3. W celu dodania ogłoszenia drobnego, Użytkownik powinien wypełnić znajdujący się na stronie internetowej Formularz w zakresie określonym przez Wydawcę, a następnie przesłać go drogą elektroniczną do Wydawcy.
 4. Przesłanie formularza odbywa się w drodze aktywacji odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu. Po jego aktywacji, na podany przez użytkownika w Formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość, w której znajduje się link aktywujący ogłoszenie. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami w nim zawartymi.
 5. Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:
  1. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba, że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne,
  2. dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą,
  3. osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik,
  4. Użytkownik wypełniając Formularz jest zobowiązany do powstrzymania się od naruszania praw osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
 6. Przesłanie wypełnionego Formularza jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu i innych aktów regulujących korzystanie z Portalu znajdujących się na stronie internetowej,
  2. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą,
  3. upoważnieniem Wydawcy do przetwarzania danych osobowych zawartych w Formularzu według zasad określonych w dokumencie Polityka Prywatności,
  4. zapoznaniem się Użytkownika o prawie dostępu i możliwości poprawiania, edytowania, usuwania informacji wpisanych do Formularza.
 7. Użytkownik wybiera w Formularzu okres, w jakim jego ogłoszenie będzie publikowane na Portalu. Są to odpowiednio opcje: 7, 14, 30, 60, 90 dni - z możliwością skrócenia tego okresu poprzez usunięcie ogłoszenia przez Użytkownika wcześniej.

§3
Obowiązki związane z zamieszczaniem ogłoszeń

 1. Wydawnictwo zezwala na zamieszczanie na stronach Portalu tylko jednego ogłoszenia drobnego dotyczącego danego przedmiotu, stanowiska pracy, usługi lub jakiejkolwiek innej oferty.
 2. Bezwzględnie zabrania się powielania ogłoszenia drobnego w tej samej lub innej kategorii.
 3. W przypadku, gdy dane ogłoszenie pasuje do kilku kategorii, należy przyporządkować je do najbardziej adekwatnej.
 4. Ogłoszenia kopiowane będą usuwane.
 5. W przypadku łamania warunków określonych w pkt 1 i 2 Wydawnictwo może ograniczyć Użytkownikowi dostęp do Usług Portalu bez uprzedzania go o tym.

§4
Wymogi formalne i merytoryczne ogłoszenia

 1. Wydawnictwo akceptuje tylko Ogłoszenia przyporządkowane do konkretnego miejsca i adekwatne dla lokalnej społeczności.
 2. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za błędne przyporządkowanie ogłoszenia do kategorii przez Użytkownika i co za tym idzie trudnościami w jego lokalizacji przez ogłoszeniobiorców.
 3. W przypadku wskazanym w pkt 2, Wydawnictwo ma prawo do zmiany lokalizacji Ogłoszenia, a nawet jego usunięcia w przypadku permanentnego powtarzania jego nieprawidłowego klasyfikowania.
 4. Ogłoszenia opublikowane w innym niż język angielski będą bezwzględnie usuwane bez zawiadamiania o tym Użytkownika.

§5
Przyczyny skutkujące usunięciem ogłoszenia

 1. Zabronione jest zamieszczanie na Portalu ogłoszenia, które:
  1. jest sprzeczne z prawem angielskim i międzynarodowym, w tym wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagującego przemoc,
  2. są uznane za powszechnie naganne moralnie, rasistowskie, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady dobrego wychowania,
  3. są obraźliwe lub wulgarne w stosunku do innych użytkowników Portalu czy osób trzecich,
  4. godzą w cudzą godność, naruszają cudzą prywatność lub inne dobra osobiste, łamią zasady swobodnej konkurencji,
  5. są łudząco podobne do ogłoszeń innych Użytkowników lub świadomie podszywają się pod nie,
  6. propagują pornografię, środki odurzające (np. narkotyki),
  7. zachęcają do popełnienia przestępstw, w tym wprowadzających do obrotu przedmioty pochodzące z kradzieży czy też paserstwa.
  8. zawiera linki i inne odnośniki do stron internetowych, w szczególności do zawierających oprogramowanie pirackie (tj. warez), cracki, oraz numery seryjne utworów audiowizualnych (np. seriale).
 2. Wydawnictwo ma prawo usunąć Ogłoszenie naruszające pkt 1 oraz zawiadomić organy wymiaru sprawiedliwości o ewentualnie popełnionym przestępstwie.
 3. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych Ogłoszeń. Udostępnia jedynie Użytkownikom niezbędne urządzenia przekazu elektronicznego potrzebne do ich umieszczenia na Portalu.

§6
Postanowienia końcowe

 1. Wydawnictwo zastrzega prawo do zmiany Wytycznych w każdym czasie.
 2. Zmieniona wersja Wytycznych obowiązuje od daty jej zamieszczenia na stronie internetowej.
 3. Do Ogłoszeń zamieszczonych w czasie obowiązywania wcześniejszej wersji stosuje się zapisy wersji wcześniejszej.
 4. Regulamin stanowi integralną część Wytycznych Publikowania Ogłoszeń Drobnych. W razie wątpliwości w interpretacji Wytycznych należy kierować się postanowienia Regulaminu.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć na podstawie stosowania niniejszych Wytycznych będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Wydawnictwa.