pracawkraju.pl

Bookmark and Share

pracawkraju.pl > Regulamin

Regulamin

Regulamin
Portalu ogłoszeniowego www.pracawkraju.pl

§1
Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem portalu www.pracawkraju.pl jest spółka Independent Press Agency Ltd. z siedzibą w Londynie pod adresem: 304 A Barking Road, East Ham, London, E6 3BA, England, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 6951817.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2009 r.
 3. Regulamin Portalu www.pracawkraju.pl został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 4. Główną funkcją i przeznaczeniem serwisu jest udostępnienie wszystkim użytkownikom Internetu, bez względu na obsługiwaną przeglądarkę internetową możliwości publikowania Ogłoszeń Drobnych i wyszukiwania już zamieszczonych, w tym szeroko pojętych informacji reklamowych oraz korzystania z innych usług świadczonych przez portal, a wskazanych przez Regulamin lub dodatkowe akty konkretyzujące zakres korzystania z poszczególnych usług - opublikowanych na stronach Portalu.
 5. Publikowanie Ogłoszeń i innych zatwierdzonych przez Portal informacji pochodzących od zarejestrowanych Użytkowników jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez podmiot wskazany w pkt 1.
 6. Skorzystanie z Portalu przez Użytkownika oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
  1. - przez skorzystanie z Portalu wskazane w zdaniu poprzednim rozumie się udostępnienie informacji w drodze poprawnie wypełnionego Formularza.
 7. Zamieszczanie Ogłoszeń w portalu jest udostępniane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz dodatkowych regulacjach znajdujących się na stronach Portalu.
 8. W razie rozbieżności interpretacyjnych z innymi dokumentami publikowanymi na Portalu rozstrzyga treść Regulaminu.
 9. Regulamin określa w szczególności:
  1. prawa i obowiązki użytkowników Portalu www.pracawkraju.pl;
  2. prawa i obowiązki Independent Press Agency Ltd. w zakresie udostępniania Usług Portalu.

§2
Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Formularz - część Portalu pracawkraju.pl służąca do przekazania Independent Press Agency Ltd. informacji niezbędnych w celu zamieszczenia Ogłoszenia Drobnego na stronach Portalu na warunkach określonych przez Regulamin.
 2. Hasło - ciąg znaków dowolnej długości i treści wybrany przez Użytkownika - zabezpieczający dostęp do treści Ogłoszenia w celu jego edycji bądź usunięcia.
 3. Wydawca, Wydawnictwo - Independent Press Agency z siedzibą w Londynie pod adresem: 304 A Barking Road, East Ham, London, E6 3BA, England.
 4. Portal - portal internetowy pracawkraju.pl prowadzony przez Independent Press Agency Ltd. w domenach internetowych, do których prawa przysługują Independent Press Agency Ltd.
 5. Administrator - podmiot upoważniony przez Wydawnictwo, posiadający uprawnienia kontrolne względem Użytkowników. Ma on prawo ingerować w cudze Ogłoszenia wraz z prawem ich usuwania, przenoszenia. Może kontrolować treści publikowane przez Użytkowników i usuwać informacje, które naruszają Regulamin. Ma też prawo do karania Użytkowników łamiących postanowienia niniejszego regulaminu za pomocą ostrzeżeń oraz czasowej i stałej blokady dostępu do serwisu.
 6. Ogłoszenie, Ogłoszenie Drobne – informacja reklamowa, promocyjna, marketingowa zawierająca tytuł i treść, podana w Formularzu przez Użytkownika, a następnie opublikowana na stronach Portalu.
 7. Regulamin - niniejszy Regulamin udostępniony przez Independent Press Agency Ltd., określający warunki korzystania z Usług Portalu.
 8. Usługi Portalu - oznaczają usługi, które mogą być świadczone przez Independent Press Agency Ltd. na rzecz Użytkowników w ramach Portalu pracawkraju.pl.
 9. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, korzystająca z Usług Portalu pracawkraju.pl na podstawie Regulaminu oraz pozostałych regulacji. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem Portalu pracawkraju.pl jeżeli:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
   - czynność prawna dokonana przez osobę niemającą zdolności do czynności prawnych lub osobę z ograniczoną zdolnością bez zgody przedstawiciela ustawowego jest nieważna, chyba, że przedstawiciel potwierdzi czynność w terminie do 2 tygodni od daty zawiadomienia go o tym.
 10. Zawieszenie Możliwości Korzystania z Usług Portalu - stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Usług Portalu pracawkraju.pl, przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę Zawieszenia Możliwości Korzystania z Usług Portalu przez Użytkownika.
 11. Zablokowanie Możliwości Korzystania z Usług Portalu - stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Usług Portalu pracawkraju.pl.

§3
Prawa i obowiązki Wydawnictwa

 1. Wydawnictwo jest uprawnione do Zawieszenia Możliwości Korzystania z Usług Portalu przez Użytkownika, o którym mowa w §2 pkt 8 w przypadku:
  1. działania przez Użytkownika na szkodę Wydawnictwa lub innych użytkowników Portalu,
  2. naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu
  3. jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa (w szczególności: włamanie na Konto Portalu, próba nadużycia przy płatnościach związanych z Usługami Portalu, działania hakerskie),
  4. czasowe Zawieszenie Możliwości Korzystania z Usług Portalu przez Użytkownika z przyczyn podanych w niniejszym punkcie, trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę Zawieszenia Możliwości Korzystania z Usług Portalu przez Użytkownika.
  5. postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają podejmowania przez Wydawnictwo innych działań, jeżeli są przewidziane postanowieniami Regulaminu.
  6. Wydawnictwo nie jest zobowiązane do informowania Użytkownika o Zawieszeniu Możliwości Korzystania z Usług Portalu.
  7. przyczynę zawieszenia ujawnia się tylko na pisemna prośbę zawieszonego Użytkownika skierowaną do Wydawcy listownie lub drogą elektroniczną.
 2. Wydawnictwo jest uprawnione do Zaprzestania Udostępniania Możliwości Korzystania z Usług Portalu na rzecz Użytkownika w przypadku:
  1. rażącego lub permanentnego naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika;
  2. w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Wydawnictwa lub innych użytkowników Portalu lub Usług Portalu przy użyciu Usług Portalu.
  3. Wydawnictwo nie jest zobowiązane do informowania Użytkownika o Zaprzestaniu Udostępniania Możliwości Korzystania z Usług Portalu.
   - przyczynę zaprzestania udostępniania usług Portalu ujawnia się tylko na pisemną prośbę zablokowanego Użytkownika skierowaną do Wydawcy listownie lub drogą elektroniczną.
  4. podmiot chcący ponownie stać się Użytkownikiem Portalu musi zarejestrować się ponownie.
  5. Wydawca zastrzega możliwość odmowy ponownego korzystania z usług Portalu przez Użytkownika wcześniej łamiącego postanowienia Regulaminu.
 3. Zapisy Regulaminu nie mogą naruszać uprawnień nabytych przez Użytkowników wskutek korzystania z Usług Portalu.
 4. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usług Portalu w każdej chwili, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
 5. Dane Użytkownika są usuwane z serwerów Wydawnictwa wyłącznie na jego osobisty wniosek wyrażony w drodze:
  1. procedury następującej po aktywowaniu odpowiedniego linka, który znajduje sie w e-mailu informującym o zakończeniu wyświetlania ogłoszenia,
  2. wysłania bezpośrednio do Wydawnictwa wiadomości e-mail z formularza kontaktowego, podając w kontakcie adres e-mail, który ma zostać usunięty oraz hasło celem poprawnej weryfikacji Użytkownika,
  3. listownego zawiadomienia Wydawnictwa, na adres wskazany powyżej, podając adres e-mail, którym Użytkownik posługiwał się na stronie Portalu oraz hasło -celem poprawnej weryfikacji Użytkownika.
 6. Dane Użytkownika, w myśl procedury wskazanej w pkt 6, zostają usunięte w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji od Użytkownika.
  Po tym okresie Wydawnictwo może przetwarzać dane tylko w zakresie i czasie, w jakim jest to dopuszczalne przez właściwe przepisy prawa.

§4
Zakazy dotyczące treści ogłoszeń

Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Portalu:

 1. Treści sprzecznych z prawem angielskim i międzynarodowym, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc,
 2. Treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, rasistowskie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady dobrego wychowania,
 3. Wypowiedzi obraźliwych lub wulgarnych w stosunku do innych użytkowników Portalu czy osób trzecich,
 4. Godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste, łamiących zasady swobodnej konkurencji, łudząco podobnych do innych Ogłoszeń lub świadomie podszywających się pod nie,
 5. Wyrażeń obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
 6. Ogłoszeń zachęcających do popełnienia przestępstwa, w tym wprowadzających do obrotu przedmioty pochodzące z kradzieży czy też paserstwa.

§5
Zakres odpowiedzialności Wydawnictwa

 1. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy lub zakłócenia w udostępnianiu Portalu, jeżeli są spowodowane:
  1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
  2. przyczynami niezależnymi od Wydawnictwa (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Portalu, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to przeglądarka internetowa (najlepiej wersja IE 6.0 lub wersje wyższe albo przeglądarka oparta na silniku Mozilla 1.0 lub wersje wyższe).
 3. Wydawnictwo zastrzega prawo do zmian oprogramowania przeznaczonego do publikacji ogłoszeń w Portalu bez uprzedzenia Użytkownika.
 4. Wydawnictwo jest uprawnione do zmian szaty graficznej Portalu wykorzystywanej do publikacji Ogłoszeń Drobnych bez uprzedzenia Użytkownika.
 5. Wszelkie uwagi, sugestie, wnioski czy żądania należy kierować bezpośrednio pisemnie na adres administratora lub w drodze poczty elektronicznej na adres: theindependent@wp.pl.
 6. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku ze świadczeniem Usług Portalu.
 7. Pkt 6 nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Wydawnictwo lub przyczyn, za które Wydawnictwo ponosi odpowiedzialność na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 8. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Portalu, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy Użytkownika bądź wskutek niedołożenia należytej staranności ze strony Wydawnictwa.
 9. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług Portalu, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej.
 10. Powierzając osobom trzecim wykonanie zobowiązań, Wydawnictwo odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za własne.
 11. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie, niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie, jego Hasła.
 12. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, w szczególności korzystania przez niego z Usług Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji.
 13. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do udostępniania danych podanych w Formularzu, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 14. Wyłącznym źródłem zobowiązań Wydawnictwa jest Regulamin, dodatkowe regulacje dotyczące konkretnych usług zamieszczone na Portalu oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 15. Użytkownicy Portalu publikują treści znajdujące się w zakresie usług portalu na własną odpowiedzialność. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.

§6
Prawa autorskie

 1. Software, materiał graficzny, tekst, oprawa i wszelkie składniki serwisu stanowią wyłączną własność Wydawcy i są przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu przepisów prawa.
 2. Kopiowanie, przetwarzanie, dystrybucja wszelkich informacji i danych pochodzących od Użytkowników Portalu, jak i Web designerów strony internetowej jest zabronione bez pisemnej zgody Wydawcy.
 3. Zgoda nie jest wymagana w przypadku tzw. dozwolonego cytatu, tj. kiedy wypowiedzi i inne informacje są cytowane jedynie w niezbędnymi uzasadnionym zakresie przez osobę trzecią, z zaznaczeniem źródła pochodzenia, autora adresu sieci Web.
 4. Bezumowne korzystanie z praw autorskich przysługujących twórcy dzieła tj. Wydawcy będą skutkować dochodzeniem praw na drodze sądowej.

§7
Reklamacje

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z zamieszczonym ogłoszeniem na Portalu lub w kwestii innych usług świadczonych przez Portal na adres Wydawnictwa: theindependent@wp.pl.
 2. Wydawnictwo rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu.
 3. Wydawnictwo informuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie on przedłużeniu oraz przyczynę przedłużenia.
 4. Informacja wskazana w ustępie 3 zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem 7-dniowego okresu, o którym mowa w ustępie 1.
 5. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Wydawnictwo według własnego uznania wzywa Reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Odpowiedź na reklamacje, Wydawnictwo kieruje na adres e-mail Użytkownika, z którego reklamacja została skierowana do rozpatrzenia.

§8
Postanowienia końcowe

 1. Wydawnictwo kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z zamieszczonym na Portalu Ogłoszeniem na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Formularzu.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące od chwili ich opublikowania na niniejszej stronie. Do ogłoszeń opublikowanych przed wejściem w życie nowego zapisu Regulaminu stosuje się jego poprzednią wersję.
 3. Regulamin, jako akt prawny jednostronnie stworzony przez właściciela serwisu, nie podlega dowolnej interpretacji przez Użytkowników.
 4. Każdy użytkownik ma prawo wyrazić swoją opinię na temat niniejszego regulaminu. Może przy tym zaproponować nowy paragraf, zmianę obecnie istniejących lub całkowite usunięcie dowolnego z punktów. Uwagi i sugestie użytkowników nie są jednak w żadnym wypadku wiążące dla Wydawcy.
 5. Sądem właściwym w przypadku roszczeń wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wydawcy.