pracawkraju.pl

Bookmark and Share

pracawkraju.pl > Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

§1
Postanowienia ogólne

 1. Poniższa Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2009 r.
 2. Polityka Prywatności Portalu www.pracawkraju.pl została sporządzona w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

§2
Zasady zbierania, przetwarzania i gromadzenia danych osobowych

 1. Wszystkie informacje, z wyjątkiem wskazanym w pkt 2, publikowane w Portalu są ogólnodostępne bez potrzeby rejestracji czy też logowania się.
 2. Dostęp do danych zawartych w Formularzu wyłączając treść ogłoszenia podlega niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Wydawnictwo zobowiązuje się przechowywać i przesyłać powierzone dane Użytkownika w sposób bezpieczny, poufny z poszanowaniem dóbr osobistych Użytkownika.
 4. Użytkownik przekazując Wydawnictwu informacje przy pomocy Formularza, wyraża zgodę na ich zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie przez Wydawnictwo zgodnie z niniejszym dokumentem.
 5. Zbierane, przechowywanie i wykorzystywane są następujące dane osobowe:
  1. adres e-mail,
  2. dane kontaktowe (numer telefonu),
  3. komputerowe dane logowania, statystyki odwiedzin stron, dane o ruchu do i z Portalu oraz dane o ogłoszeniach (wszystkie informacje zbierane są poprzez pliki cookies,
  4. inne informacje, w tym adres IP Użytkownika i standardowe informacje internetowe dotyczące logowania,
 6. Powierzone dane osobowe Użytkowników Wydawnictwo wykorzystuje w celu:
  1. świadczenia usług Wydawnictwa,
  2. rozwiązywania problemów i rozstrzygania sporów,
  3. rozliczeń finansowych,
  4. promowania bezpiecznej wymiany handlowej i egzekwowania Regulaminu,
  5. dostosowania Portalu do potrzeb Użytkowników, pomiaru zainteresowań Usługami Wydawnictwa, udoskonalania ich oraz informowania Użytkowników o Usługach i aktualizacjach,
  6. przekazywania dostosowanych ofert marketingowych i promocyjnych zgodnych z preferencjami Użytkownika,
  7. przesyłania informacji reklamowych pochodzących od Wydawnictwa bądź podmiotów z nim współpracujących, zlecających wysyłkę informacji reklamowych,
  8. przetwarzania danych Użytkowników, w celach marketingowych i statystycznych,
  9. umieszczenia ich we własnej bazie danych, a także przekazywania tych danych renomowanym producentom i dostawcom produktów, mając na uwadze przepisy regulujące ochronę danych osobowych.

§3
Ujawnianie danych osobowych

 1. Wydawnictwo nie sprzedaje, ani nie udostępnia powierzonych danych osobowych innym firmom dla celów marketingowych bez uzyskania jednoznacznej zgody Użytkownika.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, podyktowanych interesem społecznym oraz przepisami prawa Wydawnictwo udostępnia dane osobowe Użytkowników osobom trzecim, w szczególności:
  1. organom wymiaru sprawiedliwości,
  2. osobom, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały poszkodowane działaniem Użytkownika.

§4
Korzystanie z plików Cookies

 1. W celu zbierania informacji o Użytkownikach, Wydawnictwo stosuje mechanizm trwałych lub sesyjnych plików cookies.
 2. Cookies oznaczają pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik zostaje rozpoznany przy ponownym połączeniu.
 3. Wydawnictwo używa cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach, w celu:
  1. weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów i usług,
  2. udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników.
 4. Pliki cookies są wykorzystywane przez Wydawnictwo także w celach:
  1. statystycznych (tworzenie statystyk dla potrzeb Wydawnictwa i w ramach współpracy z kontrahentami, w tym reklamodawcami),
  2. związanych z prezentacją reklam w Portalu, w szczególności aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców,
 5. Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z danego serwisu. W żaden sposób nie niszczą systemu w urządzeniu końcowym Użytkownika, ani nie wpływają na jego sposób działania. Nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 6. Cookies nie służą identyfikacji konkretnych Użytkowników, w szczególności na ich podstawie Wydawnictwo nie ustala tożsamości Użytkowników.
 7. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym korzystając z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnionego w przeglądarkach internetowych. Sposób wyłączenia możliwości przechowywania cookies w przeglądarkach internetowych podają producenci konkretnych przeglądarek.
 8. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcji Portalu.

§5
Korzystanie z informacji pochodzących z Portalu

 1. Użytkownik może korzystać z danych osobowych dostępnych w Portalu jedynie do kontaktu z innymi Użytkownikami w sprawie określonej w treści ogłoszenia lub reklamy.
 2. Zabronione jest pozyskiwanie danych osobowych Użytkowników, którzy nie wyrazili na to zgody w celu zbierania ich danych osobowych, lub rozsyłania spamu.

§6
Komunikacja i narzędzia e-mail

 1. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Wydawnictwa wiadomości o charakterze reklamowym, o ile nie poinformował Wydawnictwa wcześniej o tym, że nie chce otrzymywać tego typu informacji.
 2. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z możliwości otrzymywania informacji marketingowych (np. newsletter), zmieniając ustawienia swoich preferencji, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w otrzymanych wiadomościach e-mail lub pisząc bezpośrednio do Wydawnictwa przy pomocy formularza kontaktowego.
 3. Wydawnictwo, poprzez udostępnienie możliwości informowania przez Użytkowników osób trzecich o portalu, oświadcza, że w żaden sposób nie gromadzi, nie udostępnia, ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych osób trzecich.

§7
Dostęp do danych, ich modyfikacja i usuwanie

 1. Użytkownik może samodzielnie wyświetlać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe podczas edycji bądź w trakcie usuwania opublikowanego ogłoszenia.
 2. Po zakończeniu okresu wyświetlania ogłoszenia, użytkownikowi przysługuje prawo do edycji bądź usunięcia danych z bazy na jego wniosek przesłany z wcześniej zarejestrowanego w bazie adresu e-mail, podanego w Formularzu podczas dodawania ogłoszenia lub postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w e-mail’ach. Usunięcie danych osobowych w trakcie emisji ogłoszenia wiąże się z usunięciem wszystkich ogłoszeń przypisanych do adresu e-mail wykorzystanego podczas dodawania ogłoszenia.
 3. Wydawnictwo usuwa wszystkie dane osobowe, które nie są mu już dłużej potrzebne do realizacji opisanych powyżej zadań.
 4. Wydawnictwo przechowuje jedynie niezbędne dane osobowe, dozwolone przez prawo, na wypadek rozstrzygania sporów, egzekwowania Regulaminu i konieczności weryfikacji niepożądanych Użytkowników przed ponownym niezgodnym z zasadami Portalu jego korzystaniem.

§8
Zasady bezpieczeństwa

 1. Wydawnictwo korzysta z niezbędnych narzędzi (w celu np. szyfrowania, haseł, zabezpieczeń fizycznych), aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem i ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
 2. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ujawnienia, przekazania haseł i innych informacji potrzebnych do korzystania z usług Portalu przez Użytkownika osobom trzecim.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Wydawnictwo zastrzega prawo do zmiany Polityki prywatności w każdym czasie.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące od chwili ich opublikowania na niniejszej stronie. Do ogłoszeń opublikowanych przed wejściem w życie zmienionych zapisów Polityki Prywatności stosuje się jej poprzednią wersję.
 3. Regulamin stanowi integralną część Polityki Prywatności. W razie wątpliwości w interpretacji należy kierować się postanowienia Regulaminu.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na podstawie stosowania niniejszego dokumentu będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Wydawnictwa wskazanej w Regulaminie.